top of page

Upadłość konsumencka


Uadłość konsumencka

Jeśli brakuje Ci pieniędzy na normalne życie, raty Twoich kredytów urosły, sytuacja życiowa zmieniła się na skutek choroby lub utraty pracy, wierzyciele nie dają Ci żyć a windykacja żąda od Ciebie realizacji kolejnych płatności… czujesz, że pętla zadłużenia zaciska się coraz bardziej… to być może moment by ogłosić upadłość konsumencką.

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, które dedykowane jest konsumentom, czyli osobą, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

By ogłosić upadłość musisz być osobą niewypłacalną, czyli nie masz wystarczającej ilości środków by zapłacić raty kredytów, by zrobić zakupy czy zapłacić rachunki, a jednocześnie nie żyjesz ponad stan.

Proces upadłościowy ma na celu oddłużenie ciebie i umorzenie części lub całości Twoich zobowiązań a z drugiej strony ma na celu w jakimś stopniu zaspokojenie wierzycieli.


Jakie korzyści daje upadłość konsumencka?

1. Oddłużenie – po zakończeniu postępowania nie masz długów!

2. Święty spokój – wierzyciele przestają dzwonić, komornicy ściągać środki

3. Nowe życie – nowa szansa, nowy etap życia bez długów

4. Zawieszenie egzekucji, windykacji – wierzyciele przestają Cię ścigać, komornicy wstrzymują egzekucje

5. Nie są naliczane odsetki – Twoje długo przestają rosnąć

6. Umorzenie całości lub znaczącej części zobowiązań

7. Ochrona przed bezdomnością- gdyby syndyk sprzedał twoje mieskznie to musio zapewnić Ci środki na dach nad głową na okres 12 – 24 miesięcyStatystyka – ile ogłoszono upadłości

W latach 2009 – 2014 120

W latach 2015 -2018 18622

W latach 2019 – 21 39233

W pierwszym kwartale 2023 r. liczba upadłości konsumenckich pobiła rekord - ogłosiło ją ponad 5 352 Polaków. Po raz pierwszy też miesięczna liczba upadłości przekroczyła 2 tysiące 2016 osób. W pierwszych 5 miesiącach 2023 roku upałdość ogłoszono w 8 690 przypadkach!!!

W całym 2022 15622 w 2021 18205

W 2023 rekord będzie zapewne ponad 20000


Jaki jest cel postępowania

Upadłość konsumencka ma pomóc Ci wyjść z długów, prowadzi do umorzenia zobowiązań, które powstały przed ogłoszeniem upadłości a których nie zaspokojono w trakcie postępowania i nie zostały ujęty w planie spłaty.

Upadłość konsumencka ma na celu wyjście z długów, nowe życie. Pamiętaj, że każdy ma prawo do błędów, każdemu w życiu mogą się przydarzyć nieszczęścia i choroby, każdy zasługuje na drugą szansę.

Zdecydowana większość postępowań upadłościowych odbywa się w trybie uproszczonym art.. 491 (1). Jednakże ze względu na stopień skomplikowania sąd może zastosować procedurę ogólną – znaczny majątek, duża liczba wierzycieli, stopień skomplikowania sprawy.


Kto może ogłosić upadłość konsumencką

Osoba fizyczna, która nie ma statusu przedsiębiorcy, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest też wspólnikiem osobowej spółki handlowej.

Osoba, która nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań od co najmniej 3 miesięcy. Jeśli wysokość miesięcznych rat przewyższa Twoje wynagrodzenie, jesteś osoba niewypłacalną. Jeśli brakuje Ci środków na opłacenie swoich zobowiązań i normalne życie, jesteś lub stajesz się osobą niewypłacalną.

Przy czym dla samego ogłoszenia upadłości nie jest istotne jak doprowadziłeś do swojego zadłużenia, czy poprzez swoje zaniedbania, czy poprzez lekkomyślne działania, czy poprzez złe decyzje. Nie ma to na tym etapie znaczenia.


Upadłość w kilki krokach

1. Wniosek o ogłoszenie upadłości

To niezwykle istotny element procesu. Wniosek musi być przygotowany bardzo skrupulatnie, musi oddawać dokładnie sytuację, w jakiej się znajdujesz. We wniosku wskazujesz także swoich wierzycieli i wykazujesz majątek. Musi on być kompletny i rzetelny!

Składasz go Ty jako konsument lub Twój pełnomocnik. Wniosek składany jest w sądzie właściwym ze względu na Twoje miejsce zamieszkania.


Możemy to zrobić za Ciebie! Bardzo dokładnie przeanalizujemy Twoją sytuację, zbadamy z Tobą majątek i przygotujemy listę wierzycieli. Wniosek musi być dla Ciebie i o Tobie, nie może być ogólną informacją, musi być przygotowany na Tip Top! Przed złożeniem wniosku w sądzie poprosimy Cię o szereg informacji i dokumentów a później kilkakrotnie zweryfikujemy wszystkie dane by sąd nie miał wątpliwości, że upadłość jest dla Ciebie ratunkiem, na który zasługujesz.


2. Ogłoszenie upadłości

To moment, kiedy wszystkie zobowiązania stają się wymagalne i zaczyna się proces tworzenia masy upadłości. TO także moment, kiedy pomiędzy małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa, wstrzymane są wszelkie postępowania sądowe i egzekucyjne.

3. Zgłaszanie wierzytelności

Wierzyciele zgłaszają wierzytelności. Lista wierzytelności zatwierdzana jest następnie przez sędziego – komisarza.

4. Likwidacja masy upadłości

Syndyk zbywa majątek i realizuje plan podziału, spłaty wierzycieli.

5. Projekt planu spłaty wierzycieli

Przygotuje go syndyk pod warunkiem, że masz możliwość jego realizacji. Nastpnie będziesz mógł zatwierdzić projekt planu spłaty lub przedstawić swój plan spłaty (14 dni). Ostateczną wersję zatwierdzi sąd.

6. Sądowe oddłużenie lub realizacja planu spłaty do oddłużenia.Ile trwa postępowanie upadłościowe?

Ze względu na dużą liczbę spraw, które czekają w sądach na rozpatrzenie oraz obłożenie pracą syndyków postępowanie trwa od kilku miesięcy do 2 lat. Czas trwania postępowania zależy od poziomu skomplikowania sprawy, od posiadanego majątku od obciążenia sądu czy syndyka.

Do czasu trwania możesz doliczyć także czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku. Ważne by w tym czasie Twoja sytuacja znacząco się nie pogarszała – współpracując z nami, jesteś objęty opieką antywindykacyjną.


Majątek w upadłości? Co się stanie z moim majątkiem?

W ramach postępowania upadłościowego syndyk zlikwiduje Twój majątek. Sprzeda mieszkanie, dom, samochód, udziały i wszelkie wartościowe rzeczy. W ten sposób powstaje masa upadłości. Środki uzyskane ze sprzedaży syndyk podzieli proporcjonalnie pomiędzy wierzycieli, którzy przystąpili do postępowania.

UWAGA! Syndyk nie będzie zainteresowany przedmiotami życia codziennego, twoją lodówką czy meblami.


Kim jest syndyk?

Syndyk działa „na zlecenie” sądu. Sporządza spis majątku upadłego, weryfikuje zgłoszenia wierzycieli, sprzeda majątek a uzyskane środki przekaże wierzycielom. Syndyk zweryfikuje Twoją sytuację życiową, Twoje dochody a na końcu może przygotować propozycję planu spłaty.


Co to jest masa upadłości?

Cały Twój majątek w momencie ogłoszeni upadłości staje się masą upadłości, którą to zarządza syndyk. Ty w tym momencie nie możesz swobodnie dysponować swoim majątkiem. Nie możesz sprzedać domu, nie wolno Ci sprzedać samochodu – wszystkie tego typu czynności przeprowadza syndyk.


Czy muszę współpracować z syndykiem?

Obowiązkowo musisz współpracować z syndykiem. Masz obowiązek wskazać syndykowi swój majątek. Masz obowiązek wydać go syndykowi wraz z dokumentacją.

Po ogłoszeniu upadłości, podczas trwania postępowania nie będziesz mógł wydawać środków na inne rzeczy niż zakupy codzienne, rachunki, zajęcia dla dzieciaków itp.

Tak zwyczajnie po ludzku, nikt nie lubi być oszukiwany więc staraj się transparentnie postępować w kontakcie z syndykiem i po prostu współpracuj.


Czy syndyk zabierze mi wypłatę, co moim wynagrodzeniem?

Twoje wynagrodzeni, w części, która nie podlega zajęciu stanowi masę upadłości i ta część wynagrodzenia również trafi do uprawnionych wierzycieli.


Co to jest plan spłaty

Syndyk przygotuje projekt planu spłaty, jeśli oceni, że masz możliwość jego realizacji. Po przedstawieniu przez syndyka planu spłaty, będziesz mieć możliwość zaaprobowania przedstawionych warunków lub przedstawienia swojej wersji. Masz na to 14 dni.

W sytuacji, kiedy koniecznym jest przygotowanie alternatywnej wersji planu spłaty, zrobimy to dla Ciebie w ramach współpracy.


Co z komornikiem, postępowaniami sądowymi, egzekucyjnymi?

Ogłoszenie upadłości wstrzymuje wszelkie postępowania sądowe i egzekucyjne prowadzone wobec Ciebie.


KRZ – co to jest Krajowy Rejestr Zadłużonych?

Całe postępowanie upadłościowe prowadzone jest w systemie informatycznym. Będziem ,usiał założyć tam konto. Wszelkie pisma są wnoszone i doręczane przez ten system, choć pierwsze doręczenie odbywa się za pośrednictwem poczty tradycyjnej. W systemie są odpowiednie formularze za pomocą których składa się wnioski, wnosi pisma. W systemie tym są prowadzone również akta sprawy. Pomimo, że postępowanie obligatoryjnie należy prowadzić przez KRZ to są wyjątki od tej zasady.


Wspólne długi małżonków. Co w przypadku, kiedy mam wspólne długi z żoną\mężem?

W sytuacji, kiedy małżonkowie mają wspólne długi, każdy z małżonków powinien złożyć wniosek oddzielnie. Czyli trzeba przeprowadzić 2 odrębne postępowania.


Kiedy mogę złożyć wniosek o ogłoszeni upadłości konsumenckiej?

Wniosek możesz złożyć w dowolnym czasie, oczywiście przy założeniu, że jesteś osoba niewypłacalną.


Mam stare długi i nie wiem jakich mam teraz wierzycieli?

Składając wniosek musisz dołożyć należytej staranności we wskazaniu wszystkich wierzycieli. Zacznij od pobrania raportu BIK, sprawdź skrzynkę mailową, smsy, pocztę tradycyjną. Jeśli masz zajęcia komornicze udaj się do komornika po wykaz prowadzonych spraw.

*Pomożemy Ci w tym i przygotujemy odpowiednie instrukcje i pisma.


Kiedy sąd może odmówić ogłoszenia upadłości?

Jeśli sąd uzna, że umyślnie, z premedytacją, wskutek rażącego niedbalstwa doprowadziłeś do powstania zadłużenia, jednocześnie działałeś na szkodę wierzycieli a w trakcie postępowania mataczyłeś, ukrywałeś majątek lub nie wywiązywałeś się ze swoich obowiązków w ramach postępowania to sąd może uznać, że nie rokujesz i nie dać Ci drugiej szansy, oddali wniosek lub umorzy postępowanie.

Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeśli we wniosku podałeś dane nieprawdziwe lub coś zataiłeś. Wniosek zostanie oddalony także kiedy w czasie 10 lat przed dniem złożeni wniosku toczyło się już względem Ciebie konsumenckie postępowanie upadłościowe i zakończyło się ono oddłużeniem częściowym lub całkowitym.Jakich długów nie da się umorzyć w upadłości konsumenckiej?

W ramach upadłości nie umorzysz zobowiązań o charakterze alimentacyjnym. Ponadto nie umorzysz zobowiązań wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, jak również zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem. Nie oddłużysz także zobowiązań umyślnie nie ujawnisz w postępowaniu.


Upadłość konsumują to nie jest lekki łatwy i przyjemny proces, to trudne i długotrwałe postępowanie, które może trwać kilka lat. Zanim się na nie zdecydujesz skonsultuj się z prawnikiem i przeanalizuj dokładnie swoją sytuację. Rozpoczynając współpracę ze mną otrzymasz rzetelną i pełną analizę, pokażę Ci wszystkie za i przeciw oraz wskażę alternatywne rozwiązania, które możesz wdrożyć przed albo zamiast upadłości konsumenckiej. Powiemy Ci również jakie konsekwencje upadłość będzie miła dla Twojego majątku i co możesz zrobić by go chronić.


Korzyści ze współpracy z nami:

1. Dokładna analiza sytuacji – omówienie wszelkich konsekwencji i rozwiązań alternatywnych

2. Antywindykacja – działania mające na celu ochronę przed egzekucją nim dojedzie do ogłoszenia upadłości.

3. Wniosek przygotowany na tip top – pod Ciebie i dla Ciebie

4. Wszelkie pisma wnioski w toku postępowania

5. Pomoc i doradztwo we współpracy z syndykiem

6. Alternatywny plan spłaty – gdyby projekt planu przygotowany przez syndyka nie odzwierciedla Twojej sytuacji, przygotujemy nową wersję.

7. Konsultacje na każdym etapie postępowania.

To trudny i delikatny proces, każdy Twój ruch jest ważny i niesie daleko idące skutki, dlatego współpracując z nami masz pełną opiekę i doradztwo od podpisania umowy do oddłużenie\ustalenia planu spłaty. Na każdym etapie zajmą się Tobą prawnicy a reprezentował Cię będzie radca prawny.


Koszty postępowania.

W nasza pracę wkładamy wiedzy, zaangażowania i zrozumienia dla Twojej sytuacji, dlatego nasze wynagrodzenie i formę płatności maksymalnie dostosujemy do Twojej sytuacji, nakładu pracy i Twoich możliwości.15 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page